Állás, Munka, Karrier - HR24.hu

AdatvedelemADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Adatvédelmi szabályzat a HR24.hu (továbbiakban:weboldal) oldalon elérhető szolgáltatássokkal kapcsolatban.

1. Bevezetés

Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) az IT Referens Hungary Kft. (székhely: 3060 Cserhát lakónegyed 3/B 1/1., cégjegyzékszám: 12-09- 010116, adószám: 26249391-2-12) kezeli és üzemelteti (továbbiakban: "Adatkezelő"). Kiemelt fontosságot tulajdonítunk a személyes adatok védelmének és folyamatosan gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról. Ezért, kérjük, alaposan olvassa át a weboldalunk működéséről szóló alábbi adatvédelmi nyilatkozatot. A regisztrációval Ön tudomásul veszi és elfogadja a jelen jogi nyilatkozatban foglaltakat, egyben az adatkezelés megkezdését megelőzően hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok kezeléséhez. Amennyiben nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal úgy kérjük ne regisztráljon. Az alábbi Adatvédelmi szabályzatunk célja a tájékoztatás nyújtás az Ön részére arról, hogy hogyan használjuk a személyes adatait, amellyel kapcsolatosan mindenben megfelelünk a hatályos jogszabályok adatvédelmi rendelkezéseinek és az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének(GDPR) szigorú követelményeinek. Jelen nyilatkozat tartalmát, annak biztosítása érdekében, hogy az Adatvédelmi szabályzatunk megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor, bármilyen formában módosítsuk. Ez szintén vonatkozik azon esetekre is, amikor az Adatvédelmi szabályzatot azért kell módosítanunk, hogy új vagy módosított szolgáltatásokat ismertessünk. A módosítás érvénybe lépésének ideje a módosított nyilatkozat közzétételének napja.

2. Jogszabályi háttér

  A HR24.hu működésével, így különösen az adatvédelemmel és felhasználók jogaival kapcsolatosan különösen az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadók:
 • - 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • - 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • - 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.);
 • - 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • - 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

3. Adatkezelő adatai

  Cégnév: IT Referens Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
  Cégjegyzékszáma: 12-09-010116
  Székhelye: 3060 Pásztó Cserhát lakónegyed 3/B 1/1.
  Postázási címe: 3060 Pásztó Cserhát lakónegyed 3/B 1/1.
  Telefonos ügyfélszolgálat: +36 70 883-9001
  E-mail: INFO@HR24.hu
  Adószám: 26249391-2-12
  Bank: K&H Bank ZRT.
  Bank számlaszám: 10401330-50526876-86881013

  A tárhely-szolgáltatással kapcsolatos adatok:
  A tárhely-szolgáltató cégneve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
  A tárhely szolgáltató adószám: 14571332-2-42 / HU14571332
  A tárhely-szolgáltató címe: 1144 - Budapest, Ormánság u. 4.

4. Adatkezelési alapfogalmak

Érintett / Érintettek:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

Partner:
az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, melyek felé az Adatkezelő - az Érintett hozzájárulását követően - személyes adatot továbbít vagy továbbíthat.

Személyes adat:
az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, információ

Különleges adat:
 • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek- képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat
 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat

Adatállomány:
a kezelt adatok összessége

Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

Adatkezelés korlátozás:
az összes tárolt személyes adat megjelölése, jövőbeli kezelésük korlátozása céljából

Adatgazda:
a személyes adatokat nyilvántartó rendszer tartalmáért, felépítéséért, karbantartásáért, üzleti vagy szervezeti szempontból felelős személy, személyek

Adattovábbítás:
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Adattörlés:
a személyes adatok azonosíthatatlanná tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk többé már nem lehetséges

Adatzárolás:
az adat kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása

Adat megsemmisítés:
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

Adatvédelmi incidens:
a személyes adatok biztonságát érintő esemény, melynek eredménye a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, egyéb történés

Adatok hozzáférése:
a személyes adatok közlése vagy hozzáférhetővé tétele olyan személy számára, aki vagy amely azokat a továbbiakban már nem kezeli

Adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi

Adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

Adathordozó:
az adat tárolását, megjelenítését biztosító eszközök, beleértve a papíralapú, illetve mágneses és egyéb elektronikus adathordozókat. Pl: okirat, mágneslemez, pendrive, CD, DVD, mágnesszalag, HDD, videoszalag, hangszalag, külső tárhely, adatbank

Hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

Profil:
személyes adatok kezelésének bármely olyan formája, mely során a személyes adatokat, természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, jellemzésére használunk. Különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, viselkedéshez, megbízhatósághoz, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódóan.

Álnevesítés:
személyes adatok kezelése, melynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét személyre vonatkozik. Az ilyen további információt a személyes adattól elkülönítve tárolják és megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítják, hogy a korábban azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ezt a személyes adatot már nem lehet hozzákapcsolni.

Nyilvántartási rendszer:
a személyes adatok rendszerezett, funkcionalizált állománya

Harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Munkatárs:
az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásáért, feladatainak teljesítéséért felelős, többek között: adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatokért. Munkája során személyes adatokkal kerül vagy kerülhet kapcsolatba.

Weboldal:
más egyéb megnevezéseken: weblap, honlap, portál mely egy internetes webhelyl a látogatók, felhasználók részére

Közösségi oldal:
egyéb olyan online webhely, platform, melynek gondozását az Adatkezelő végzi, és melyen a weboldal szolgáltatásait és hirdetéseit jeleníti meg

Szolgáltatások:
olyan termék(szolgáltatás), amelyet/amelyeket Adatkezelő a weboldalon keresztül nyújt Partnerek / Érintettek részére

Partner hirdetés:
olyan online termék(szolgáltatás), amelyet/amelyeket a Partner a weboldalon keresztül népszerűsítés céljából publikál a nyilvánosság részére

Önéletrajz:
az Érintett által megadott adatainak összefoglalása egységes sablonba/sablonokba, mely adatait az Érintett bármikor változtathat

Önéletrajz adatbázis:
az Érintettek által létrehozott és/vagy közzétett Önéletrajzokat tartalmazó adatbázis

Felügyeleti hatóság:
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

A jelen dokumentumban hivatkozott további szakkifejezések alatt azok fenti jogszabályokban meghatározott jelentését kell érteni

5. Adatkezelési alapelvek

A HR24.hu weboldalon keresztül megadott személyes adatok, például név és e-mail cím használata teljes mértékben jelen adatvédelmi nyilatkozatunknak és általános szerződési feltételeinknek megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el mindkét dokumentumot, mielőtt bármilyen információt rendelkezésünkre bocsátana. Az Érintettek személyes adatainak jelen Nyilatkozat szerinti kezelésének jogalapja az Érintettek beleegyező nyilatkozata, melyet bármikor visszavonhatnak, az adatkezelés tehát önkéntes, az érintettek hozzájárulásán alapul. Kezelt adatok körébe tartozik az Érintettek neve, címe és e-mail címe, de egyéb információk is ide tartozhatnak azon adatok köréből, melyet Érintettek a weboldal használata során magukról megadnak. Az Érintettek által megadott adatokat határozatlan ideig (profiljuk törléséig) kezeljük. Az Érintettek adatai profiljuk törlése után, a Nyilvántartási rendszerből végleg törlődnek. Azok helyreállítása, a profil törlése után nem lehetséges. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi minőségét, míg az Érintettel kapcsolatba hozható. A személyes adat akkor hozható kapcsolatba Érintettel, ha Adatkezelő rendelkezik azokkal a feltételekkel, melyek a kapcsolat helyreállításához szükségesek. Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások és a weboldalon nyújtott egyéb szolgáltatások használatának feltétele az Érintettek személyes adatainak megadása.

6. Adatkezelő felelőssége

Az Adatkezelő, az Érintettek bármely szolgáltatás igénybevétele esetén, megadott adatait külön adatállományban, más adatoktól elkülönítve kezeli. Ezen adatállományokat, Adatkezelő felhatalmazott, megbízott Munkatársa kezeli. Adatkezelő állományában ez a munkatárs az adatgazda pozíciót tölti be. A munkatárs felelősséggel tartozik minden általa kezelt adat és adathalmaz, adathordozóra történő mentéséért, adatfeldolgozásért, adatkezelésért, adattovábbításért s adott esetben az adatok zárolásáért, megsemmisítéséért, törléséért. Adatkezelő a személyes adatok kezelésének megkezdése előtt, köteles meghatározni a személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés céljának világosnak, konkrétnak és jól körülhatároltnak kell lennie. Adatkezelő köteles meghatározni a személyes adatok gyűjtésének feltételeit, hogy az ne korlátozza az Érintettek jogait, személyes adataikat kizárólag a rögzített, illetve meghatározott célra gyűjtsék be és ettől eltérő céllal illetve adatfelhasználásra történő adatkezelés ne történjen. Adatkezelő köteles biztosítani, hogy csak olyan személyes adatok kerüljenek kezelésre, melyek szükségesek az adatkezelés céljából és elengedhetetlenül fontosak az adatkezelés céljának eléréséhez. Érintettek részére továbbá biztosítani kell, hogy a személyes adatok kezelésének és felhasználásának módjai és eszközei összhangban állnak az adatkezelésben és adatgyűjtésben rögzített célokkal. Adatkezelő köteles a személyes adatokat, adott esetben különleges adatokat megsemmisíteni, illetve álnevesíteni azokat a személyes adatokat, melyek adatkezelési célja teljesült.

7. Adatbiztonság

Adatkezelő a rendelkezésére álló minden eszközzel és minden esetben gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök útján tárolt adatállományok tekintetében. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy az Érintettek adatai a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok szerint érvényesüljenek. Gondoskodik az adatok biztonságáról valamint az irányadó jogszabályok, adat és titokvédelmi szabályok érvényesítéséről. Adatkezelő továbbá védi az adatokat, a személyes adatokat, valamint különleges adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá a technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések megválasztásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlődésére s minden esetben a lehetőségére álló legmagasabb szintű adatvédelmet biztosítja az adatok megóvása érdekében.

8. Adatok feldolgozása

Adatkezelő jogosult külső adatfeldolgozást, adatfeldolgozót igénybe venni amennyiben az szükséges. Adatkezelő az adatfeldolgozónak, az Érintettek személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR, az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön jogszabályok keretei között Adatkezelő határozza meg az adatfeldolgozóval írásban kötött adatfeldolgozói szerződésben. Az általa adott utasítások jogszerűségéért Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során ( az Adatkezelő által adott szabályozások szerint) további adatfeldolgozót vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag Adatkezelő szabályozásai szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást és adattárolást valamint egyéb az adatokat érintő folyamatot nem végezhet, továbbá a személyes, különleges és egyéb adatokat az Adatkezelő szabályozásai szerint köteles tárolni. Az adatfeldolgozás az Adatkezelő és Adatfeldolgozó szerződésben rögzített feltételei, keretei között és rögzített időtartamára szól.

9. Személyes adatok kezelése és alapelvei

 • Jogszerűség és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • Célhoz kötöttség elve: Személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, ezekkel a célokkal össze egyeztethető módon történhet.
 • Adattakarékosság, szükségesség elve: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük és a szükségesre kell korlátozódniuk.
 • Pontosság elve: A személyes adatoknak, pontosnak, naprakésznek kell lenniük, illetve minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
 • Tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, mely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljából szükséges ideig teszi lehetővé.
 • Bizalmasság elve: Adatkezelő a személyes adatokat, megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával automatizált adatállományokban tárolja. A személyes adatok védelme érdekében Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.
 • Felelősségre vonás elve: Az Adatkezelő felelős a nyilatkozatban meghatározottakért, továbbá rendelkeznie kell a megfelelés igazolására alkalmas háttérrel Adatkezelő felelősségébe tartozik fent részletezettek elsődleges szem előtt tartása és ezen alapelvek mindenkori megtartása. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy felhasználónak, megrendelőnek, előfizetőnek nem minősülő weboldal látogatókról nem kezel személyes adatot és azt nem is tekinti alapelvnek.
 • 10. Adattovábbítás / Adattovábbítás harmadik személy részére

  Érintett elfogadja, hogy személyes adatait az Adatkezelő továbbíthatja kapcsolt vállalkozásainak, valamint adatfeldolgozóinak az adatok feldolgozása és tárolása céljából. Az Érintettek elfogadják továbbá hogy Adatkezelő az adminisztrációs feladatok ellátása érdekében egyes adatkezelési műveletek elvégzése céljából a személyes adatok bizonyos részét vagy egészét egy általa megbízott adatfeldolgozó, alvállalkozó, munkatárs vagy partner részére, mint adatfeldolgozó részére továbbíthatja. Ilyen és vagy hasonló adatkezelőnek, munkatársnak vagy partnernek minősül pl: könyvelő iroda, ügyvédi iroda, szerverház, rendszerház, tárhely szolgáltató, külső adatfeldolgozó, partner. Az Érintettek hozzájárulnak továbbá az adataik , személyes adataik és különleges adataik továbbításához abban az esetben ha az adattovábbítás fontos közérdekből szükséges, ha az adattovábbítás jogi igények (pl: peres, büntető vagy hatósági eljárás) megindítása miatt szükségesek, továbbá abban az esetben ha az adattovábbítás az érintett vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges és az érintett fizikailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás megadására.

  11. Az érintettek jogai

  1. 1.) Adathordozáshoz való jog

   Érintett kezdeményezheti Adatkezelőnél a rá vonatkozó személyes, különleges és egyéb adatok, széles körben használt akár: számítógéppel egyéb informatikai úton vagy olvasható formátumban történő rendelkezésre bocsátását. Érintett jogosult továbbá arra, hogy kérésére, Adatkezelő ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa feltéve, ha az adatkezelés automatizált módon történik és az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapszik. Továbbá olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez volt szükséges.

  2. 2.) Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

   Az érintett tiltakozhat személyes, különleges és egyéb adatainak kezelése ellen amennyiben:
   • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása az Adatkezelő vagy harmadik személy kizárólagos érdekeit szolgálja
   • az adatkezelés és továbbítás ellenkezik az Érintettek érdekeivel
   • az adatkezelés és továbbítás sérti az Érintettek jogait illetve szabadság jogait
   • a személyes adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges
   • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, céljára történik
   Fent részletezettekkel kapcsolatban az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, s annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz. Döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő az érintett tiltakozását megalapozottnak találja, az adatkezelést (beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is) megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással az Érintett személyes adatokat korábban továbbította, és akik szintén kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve az Adatkezelő 30 napon belül sem vizsgálja meg a kérelmet, akkor az Érintett (a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül) polgári peres úton rendezheti érdekeit.

  3. 3.) Személyes adatok helyesbítése

   Az Érintett kérésére, valamint az Érintettek hozzájárulásával, az Adatkezelő a megadott személyes adatokat helyesbítheti, azok felhasználása céljából. Adatkezelőnek módjában áll a személyes adatok helyesbítésére, amennyiben a megadott személyes adat nem felel meg a valóságnak, de az Érintettek megfelelő személyes adatai Adatkezelő rendelkezésére állnak.

  4. 4.) Személyes adatok törlése

   Az Adatkezelő köteles vagy jogosult a személyes adatok törlésére amennyiben:
   • az adatkezelési cél megszűnt
   • az Érintettek visszavonták az adatkezelési hozzájárulást
   • az Érintett tiltakozik (mint adatkezelési jogalapon) alapuló adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
   • az Érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen
   • az adatkezelés jogellenes
   • az Érintett az adatkezelést megtagadja
   • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó, az Európai Unió vagy Magyarország joga által előírt jogi kötelezettség alkalmazása miatt törölni kell
   • azt a bíróság, a felügyeleti hatóság vagy egyéb hatóság elrendelte

  5. 5.) Személyes adatok zárolása

   Az Adatkezelő köteles vagy jogosult az Érintett személyes adatait zárolni amennyiben:
   • az Érintett kéri az Adatkezelőt adati zárolására
   • a rendelkezésére álló információk alapján a törlés sértené az érintett jogait, érdekeit
   • az adatkezelésről és zárolásról szóló megállapodás fenn áll az Érintett és az Adatkezelő között

  6. 6.) Személyes adatok álnevesítése

   Az Adatkezelő köteles a személyes adatokat, adott esetben különleges adatokat megsemmisíteni, illetve álnevesíteni azokat a személyes adatokat, melyek adatkezelési célja teljesült.

  7. 7.) Személyes adatok korlátozása

   Az Adatkezelő köteles vagy jogosult az Érintett személyes adatainak korlátozására:
   • ha az Érintett vitatja személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
   • ha az Adatkezelő vitatja az Érintettek személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartama vonatkozik, amely lehetővé teszi hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
   • ha az adatkezelés jogellenes
   • ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra
   • ha az Érintett tiltakozott az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen

  8. 8.) Adatkezelési hozzájárulás visszavonása

   Az Érintett jogosult személyes adatainak kezelését és annak hozzájárulását visszavonni, amennyiben személyes adatinak kezelése (beleértve különleges adatait és egyéb adatait is) hozzájárulásán alapulnak. Az Érintett ezen jellegű kérelmét Adatkezelő felé a megadott és elérhető csatornák ( telefon, levél, e-mail) bármelyikén megteheti. Ennek következményeképp Adatkezelő nem kezeli tovább Érintett személyes adatait. Adatkezelő a kérelmet, a benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, s annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz. Döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben Adatkezelő, Érintett nyilatkozatát megalapozottnak találja, úgy teljesíti az adatkezelésre vonatkozó helyesbítési, zárolási vagy törlési kérelmet. Adatkezelő a kérelemre vonatkozó kétségek esetén jogosult a kérelmezőt és annak személyazonosságának ellenőrizni. Amennyiben Adatkezelő nem ért egyet az Érintett kérelmével, úgy válaszában részletesen kifejti a kérelem elutasítását alátámasztó ténybeli és jogi indokokat. Amennyiben az Érintett nem ért egyet Adatkezelő döntésével, úgy bírósághoz fordulhat.

  9. 9.) Automatizált adatkezeléssel kapcsolatos jogok

   Az Érintett kérelmezheti Adatkezelőnél, hogy ne terjedjen ki rá az automatizált adatkezelésen (beleértve a profil készítése is) alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt jelentős mértékben érintené, kivéve abban az esetben, ha az automatizált döntés:
   • az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében mindenképp szükséges
   • az Adatkezelőre nézve alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé vagy kötelezővé amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló intézkedéseket tesz lehetővé, kötelezővé
   Az Adatkezelő az Érintett különleges adatai esetében kizárólag akkor alkalmaz automatizált döntéshozatalt, ha az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, illetve azt uniós jog vagy Magyarország joga írja elő.

  12. Az Érintettek tájékoztatása

  Az Adatkezelő az Érintett kérelmére köteles tájékoztatást adni az általa kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, különösen:
  • személyes adatokról
  • különleges adatokról
  • az adatok kategóriáiról
  • az adatok forrásáról
  • az adatkezelés céljáról
  • az adatkezelés időtartamáról
  valamint köteles tájékoztatást adni az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén:
  • az adattovábbítás címzettjéről
  • a címzettek kategóriáiról
  Adatkezelő továbbá köteles tájékoztatást adni az Érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Tájékoztatja a Felügyeleti hatósághoz benyújtható panasz lehetőségéről, a kezelt személyes adatok forrásáról (ha azok nem az Érintettől származnak), valamint tájékoztatja az automatizált döntéshozatalról (beleértve a profilt is), az automatizált döntéshozatal logikájáról, valamint arról, hogy az automatizált döntéshozatal milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

  13. Egyéb rendelkezések

  Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak gyakorlására. Jelen adatkezelési nyilatkozat mindenkor megtalálható a HR24.hu weboldalon. Jelen nyilatkozat tartalmát az Adatkezelő előzetes értesítés nélkül bármikor, bármilyen formában módosíthatja, mely módosítás érvénybe lépése a módosított nyilatkozat közzétételének napja. Az Adatkezelő továbbá ezúton tájékoztatja az Érintetteket és Partnereket hogy bármely nemű az adatkezelésben nem maghatározott illetve a szabályozásoktól eltérő ügyekben, vitás helyzetekben, jogi eljárásokban a Magyarországon érvényes jogszabályok és jogi szabályozások a mérvadók. Ilyen és hasonló esetekben Érintettek és Partnerek a területileg illetékes ( székhelyileg illetékes ) törvényszéknél nyújthatnak be keresetet. Amennyiben az Érintett panaszt szeretne benyújtani Adatkezelővel és/vagy az Adatkezelési eljárással kapcsolatban azt az illetékes felügyeleti szervnél azaz a Felügyeleti Hatóságnál teheti meg.

  14. Közösségi oldalak

  A HR24.hu elérhető különböző közösségi oldalakon, mint pl: facebook, instagram és egyéb közösségi oldalakon. A közösségi oldalakon keresztül az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul és az adatvédelemre mindenkor az adott közösségi oldal adatvédelmi nyilatkozata az irányadó.
  Érintettek köre: azok a természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, vagy az azokon megjelenő tartalmakat önként követik, kedvelik, tartalmát megosztják. A közösségi oldalakon megadott összes adat, személyes adat vagy különleges adat, azonosításra és kapcsolattartásra szolgál az Adatkezelő és az Érintettek között. Az Adatkezelő az Érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál (a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé), ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt. Adatkezelő közösségi oldalain, különböző képeket, videó felvételeket, eseményeket tesz közzé melyekről így értesíti az Érintetteket, aktuális és folyamatosan frissülő szolgáltatásairól. Az Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást a közösségi oldalon kaphat, amely nem azonos az Adatkezelő adatkezelési irányelveivel. A közösségi oldalakon történő adatkezelés időtartama az Érintettek és az Adatkezelő között, a kapcsolatfelvétel megszakításáig, azaz a kapcsolat törléséig érvényes.

  15. Panasz kezelés

  Érintettek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos vitás esetekben, panaszok esetén, fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken, módon és időben terjesztheti elő:
  • Levelezési cím: 3060 Pásztó Cserhát lakónegyed 3/B 1/1.
  • Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 70-883-9001
  • Email cím: INFO@HR24.hu
  Fentiek értelmezésében az Érintett panaszt tehet az Adatkezelő részére : írásban vagy telefonos úton. Az Adatkezelő a telefonon beérkező panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Amennyiben a telefonon beérkező panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, vagy ha az Érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Adatkezelő a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és azt legkésőbb 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az Adatkezelő a hozzá írásban érkezett panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és azt legkésőbb 30 napon belül érdemben megválaszolja, mely történhet írásban postai úton, vagy elektronikus formában, a panasz beérkezésének módjától. A panaszról készült jegyzőkönyvet az Adatkezelő a panaszra tett válasszal együtt 5 évig megőrzi. A panasz elutasítása esetén az Adatkezelő az elutasítás indokáról tájékoztatja az Érintettet. Az elutasítás történhet telefonon, írásban vagy elektronikus formában a panasz beérkezésének módjától. Amennyiben az Adatkezelő és Érintettek között fennálló panasz, fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre az Érintettek számára:
  • panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál
  • békéltető testület eljárásának kezdeményezése
    Tel: +36/32/520-860, Fax:+36/32/520-862
  • bírósági eljárás kezdeményezése

  16. Ügyfélszolgálat

  Az Adatkezelő az Érintettek részére Ügyfélszolgálatot tart fent
  Ügyfélszolgálat elérhetősége:
  Munkanapokon: 8.00-17.00
  Hétvége és Ünnepnapokon: Zárva
  Tel : +36 (70) 883-9001
  Email: INFO@HR24.hu

  16. Sütik(Cookie) kezelése

  A süti(cookie) a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

  Hatályba lépés ideje:
   2020.11.03.


  Korábbi adatvédelmi nyilatkozatok: